Σήμερα,Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 τέθηκαν σε ηλεκτρονική διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

1. « Nέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » Νόμου 4399/2016

 • Δικαιούχοι: Ως δικαιούχοι αυτού του καθεστώτος ορίζονται οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε νεοσύστατες (έως 7 έτη από την ίδρυση) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

 • Διάρκεια Υποβολών: Περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες: 

  • 1. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

  • 2. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

  • 3. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. 

 • Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση,Leasing , Φοροαπαλλαγη,Επιδότηση  του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος  ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

 

2. « Γενική Επιχειρηματικότητα » Νόμου 4399/2016

 • Δικαιούχοι: Όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως έτους ίδρυσης τους που θα  πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

 •  Διάρκεια Υποβολών: Περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες: 

  • 1. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

  • 2. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

  • 3. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

 • Είδη Ενίσχυσης: Επιχορήγηση, Leasing , Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση  του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

 

3. « Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού » Νόμου 4399/2016

 • Δικαιούχοι: Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων.  Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες: 

  • 1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός

  • 2. Μεταφορικά Μέσα

 • Διάρκεια Υποβολών: Περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 28 Απριλίου 2017.

 • Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή

 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ

 

4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους » Νόμου 4399/2016

 • Δικαιούχοι: Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

 • Διάρκεια Υποβολών: Περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 28 Απριλίου 2017.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες: 

  • α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

  • β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

 • Είδη Ενίσχυσης: Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

 • Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000.