ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Δικαιούχοι

Κατηγορία Δικαιούχων  Α:

 • Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

 • Μισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

 • Υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.

 

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

 • Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για:

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός – Διάρκεια Υλοποίησης:

 

Η δράση του Β’ κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Στο πλαίσιο του, θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού:

 • 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο

 • έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων

 • έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων

 Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµών δαπανών και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.


3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής:

‘Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής στις 05.07.2017

Η ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους:

 • 1η περίοδος: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017

 • 2η περίοδος: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017

 • 3η περίοδος: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Λειτουργικά

 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

 • Προμήθεια αναλωσίμων

 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)

 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Escrow Account:

Δυνατότητα χρήσης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (Escrow Account) , προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου για τη διευκόλυνση της ρευστότητας της επιχείρησης.

 

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Εδώ.