Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

 

• στο λιανικό εμπόριο

• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

• την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

 

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών : 19/12/2018

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € Επιδότηση 50%

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω πορϋποθέσεις:

 

 1. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 3. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων

 4. να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για:

  •  εξοικόνομηση ενέργειας

  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

  • εξοικονόμηση ενέργειας

  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

 • Μεταφορικά μέσα

  • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης

  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 • Ψηφιακή Προβολή

 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Περίοδος Υποβολών : 

Έναρξη Υποβολών : 6/2/2019

Λήξη : 19/4/2019