Ξεκινάει σήμερα η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος).

Με την 3η περίοδο, η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολών για τη συγκεκριμένη δράση.

Δείτε εδώ  την επίσημη ανακοίνωση.

Σύντομη Ενημέρωση για τη Δράση :

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Δικαιούχοι :

Κατηγορία Δικαιούχων Α:

  • Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

  • Μισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

  • Υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

  • Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για:

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός – Διάρκεια Υλοποίησης:

Η δράση του Β’ κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Στο πλαίσιο του, θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού:

  • 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο

  • έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων

  • έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων

 Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµών δαπανών και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες :

·         Λειτουργικά

·         Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

·         Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

·         Προμήθεια αναλωσίμων

·         Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)

·         Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

·         Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

·         Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Escrow Account :

Δυνατότητα χρήσης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (Escrow Account) , προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου για τη διευκόλυνση της ρευστότητας της επιχείρησης.